Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

Sakura Fantasy อาชีพตัวละคร

วันที่:03/06/58

1.เปลี่ยนอาชีพ

1.1 เมื่อตัวละครถึง Lv.3 จะต้องเลือกอาชีพของตนเอง เพื่อเปลี่ยนอาชีพ

1.2 อาชีพแบ่งเป็น 3 ชนิดได้แก่นักกระบี่ ปักษา และเทวี สามารถคลิกที่ [ลูกเต๋า] เพื่อให้ระบบสุ่มเปลี่ยนอาชีพได้


2.เกี่ยวกับอาชีพ

    กระบี่ : ร่างทองร้อยครั้งกระบี่ล้ำ บทเพลงตัดสินชะตาเดียว

    อาวุธที่ใช้ : กระบี่

    การจู่โจม : 1.โจมตีเป้าหมายระยะใกล้ 2.มีการปะทุเดี่ยวที่ยิ่งใหญ่ Def และ HP สูงมาก

    ปักษา : ธนูจันทราดั่งวายุ เย็นเยือกทะลุนภดล

    อาวุธที่ใช้ : กระบี่

    การจู่โจม : 1.โจมตีเป้าหมายระยะไกล 2.มีขอบเขตโจตีที่กว้างขวาง Def และ HP ทั่วไป

    เทวี : อัสนี 9 ชั้นสนั่นเหล่ามาร คำสั่งยุทธภพมิอาจขัด

    อาวุธที่ใช้ : คทา

    การจู่โจม : 1.โจมตีเป้าหมายระยะไกล 2.มีพลังควบคุมที่เกินใคร  Def และ HP ทั่วไป


นักกระบี่ : กระบี่เลิศล้ำ จ้าวยุทธภพ

ปักษา : ธนูจันทรา ชี้สั่งนภดล

เทวี : เสน่ห์เวทย์มนต์ สั่งได้ดั่งใจ


บทความทีแล้ว: Sakura Fantasy แผนที่เกมส์

บทความถัดไป: Sakura Fantasy กลยุทธ์เทวี

BACK>>