Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ที่ตั้ง:บ้าน>> กิจกรรม

โปรโมชั่นสุดร้อนแรง

2062-02-08 00:00:00

ระยะเวลา:9-11ก.พ.

รายละเอียด:

1.เติมเงินสะสมครบ 100 เพชร:แพ็คสัมผัสปีกขั้น 5(7 วัน)x1 หินเปิดช่องx2

2.เติมเงินสะสมครบ 600 เพชร:ยันต์ผสมx2 แพ็คสัมผัสออร่าขั้น 7(7 วัน)x1 หินเปิดช่อง(II)x1

3.เติมเงินสะสมครบ 1,000 เพชร:ค่าหัวใจ 1,000x5 ยันต์ผสมx4 ออร่าขั้น5x1

4.เติมสะสมครบ 2,000 เพชร:ค่าหัวใจ 1,000x10 ยันต์ผสมx10 บัตรเปิดผ้าโพก Deviruchix1 หินเปิดช่อง (II)x2

5.เติมสะสมครบ 4,000 เพชร:ค่าหัวใจ 1,000x20 ยันต์ผสม*16 การ์ด บัตรพัฒนา Dancing Dragon x1

6.เติมสะสมครบ 6,000 เพชร:ค่าหัวใจ1,000x30 Oridecon+10x1 อลูมิเนียม+10x1

7.เติมสะสมครบ 10,000 เพชร:ค่าหัวใจ 50,000x1 Oridecon+11x1 อลูมิเนียม+11x1 บัตรพัฒนา Hydro x1