Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ที่ตั้ง:บ้าน>> กิจกรรม

โปรโมชั่นต้นเดือนพฤจิกายน

2061-12-07 00:00:00

ระยะเวลา:8-10 ธ.ค.

รายละเอียด:

1.เติมเงินสะสมครบ 100 เพชร:แพ็คสัมผัสปีกขั้น 5(7 วัน)x1 หินเปิดช่องx2

2.เติมเงินสะสมครบ 600 เพชร:ยันต์ผสมx2 แพ็คสัมผัสออร่าขั้น 7(7 วัน)x1 หินเปิดช่อง(II)x1

3.เติมเงินสะสมครบ 1,000 เพชร:ค่าหัวใจ 1,000x5 ยันต์ผสมx4 การ์ด Chen(Dark)x1

4.เติมเงินสะสมครบ 2,000 เพชร:ค่าหัวใจ 1,000x10 ยันต์ผสมx8 บัตรเปิดผ้าโพก Loard Circletx1 หินเปิดช่อง(II)x2

5.เติมเงินสะสมครบ 4,000 เพชร:ค่าหัวใจ 1,000x20 ยันต์ผสมx16 การ์ด Chen Lieux1

6.เติมเงินสะสมครบ 6,000 เพชร:ค่าหัวใจ 1,000x30 Oridecon+10x1 อลูมิเนียม+10x1

7.เติมเงินสะสมครบ 10,000 เพชร:ค่าหัวใจ 50,000x1  Oridecon+11x1 อลูมิเนียม+11x1 การ์ด Shura(Dark)x1