Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ที่ตั้ง:บ้าน>> กลยุทธ์

แนะนำอาวุธ

2020-04-06 04:35:10

Lv.อาวุธแบ่งเป็นLv.1-4

อาวุธนSwordman  ดาบ  หลังสลับอาชีพ   Spear

อาวุธThief    ดาบสั้น  หลังสลับอาชีพ   Katar

อาวุธAcolyte   Weapon  หลังสลับอาชีพ  Books

อาวุธMagician   Staff

อาวุธArcher   ธนุ

 

 

ที่มาของอาวุธ

ด่านบอสบุคคล  ดรอปอาวุธ  อุปกรณ์

บอท  ดรอปอาวุธ  สิ่งปกป้อง  การ์ด

ตลาด  ขายหรือซื้ออาวุธต่างๆ

โลกบอส  ดรอปกล่องอาวุธ

บอสโลก  ดรอปอาวุธ  อุปกรณ์